Общественная организация "У��РАЇНСЬКА СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ"

Диба Павло Петрович

Основная информация

Руководитель
Диба Павло Петрович
Город
Адрес
02660, м. Київ, вул. Червоноткацька, 90
Телефон
(044) 360-0911
Веб-сайт
Категория
Экология Наука и оброзование Охрана здоровья Культура и искусство  Гуманитарные проекты Физкультура и спорт Благотворительность 

Банковские реквизиты

Расчетный счет
26001010056426
Банк
ПАТ « Державний експортно- імпортний банк України»
МФО
322313
Код из ЕГРПОУ
33151635
О компании

Українська Служба Порятунку (скорочена назва УСП) є всеукраїнською громадською організацією, діяльність якої формується на демократичних засадах, спрямованих на подальший розвиток демократичних процесів в Україні, наповнення їх реальним змістом у контексті формування якісно нової культури взаємодії державної влади і суспільства.УСП здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України: "Про обєднання громадян", «Про національну безпеку України», «Про аварійно-рятувальні служби», «Про демократичний та цивільний контроль над воєнною організацією, та правоохоронними органами держави», «Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону», «Про охорону навколишнього природного середовища» шляхом залучення до статутної діяльності індивідуальних та колективних членів.


Діяльність Української Служби Порятунку поширюється на всю територію України.


УСП має статус юридичної особи (з моменту державної реєстрації в установленому порядку), має відокремлене майно, укладає від свого імені угоди, набуває майнових і немайнових прав, несе обов`язки, може бути позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському суді. УСП має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, внутрішньо відомчу форму, спеціальні внутрішньо відомчі звання та ранги, символіку та атрибути, заохочувальні нагороди, зразки яких затверджуються відповідно до Статуту - Радою Управління УСП, технічні транспортні засоби та засоби зв’язку у тому числі і спеціального призначення у встановленому законодавством порядку.


УСП є некомерційною, неприбутковою організацією. Отримання прибутку не є метою УСП. Станом з 2009 року, організація є колективним членом МГО "Міжнародна Служба Порятунку (Police) 911" і виконує її завдання на території України.

Миссия

Завдання Української Служби Порятунку :• співпрацює з державними органами у сфері національної та міжнародної безпеки;
• здійснює громадський контроль над системою національної безпеки;
• сприяє державним органам у боротьбі з корупцією, протидіє екстремізму т�� міжнародному тероризму;
• бере участь у вирішенні проблем енергетичної, продовольчої, інформаційної, гуманітарної безпеки;
• здійснює заходи у забезпечені громадської безпеки та соціально-правового захисту населення;
• бере участь у забезпеченні державної політики щодо цивільного захисту;
• сприяє державним органам та установам з питань охорони громадського порядку та державного кордону;
• сприяє державним органам у ліквідації стихійних лих та техногенних аварій;
• упроваджує рятувальну справу;
• сприяє державним органам у забезпеченні техногенної, екологічної і пожежної безпеки;
• співпрацює з державними органами у забезпеченні безпеки на автошляхах, на морському, річному, авіаційному та залізничному транспорті, створює в регіонах України комплексний орган - службу порятунку (за аналогом міжнародної служби порятунку 911), асистанські служби;
• здійснює захист законних інтересів своїх членів, кадрового складу, резерву, запасу та військовослужбовців у відставці Збройних Сил України, Служби Безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Державної податкової служби, ветеранів Великої Вітчизняної війни, визвольних національних війн і військових конфліктів, членів їх сімей, а також членів сімей загиблих та померлих військовослужбовців та інших громадян.
• шляхом входження в комісії, комітети державних установ та органів місцевого самоврядування - сприяє в прийняті економічно доцільних та ефективних регуляторних актів;
• здійснює оцінку ступеню ефективності державної регуляторної політики та робить відповідні пропозиції;
• здійснює заходи, що підвищують рівень правової обізнаності членів "УСП" та громадськості, допомогає у відновленні прав членів УСП в разі їх порушення;
• здійснює захист законних інтересів громадян та сімей, що постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій;
• сприяє в отриманні членами УСП, особам з числа військовослужбовців звільнених у запас цивільних професій, їх соціальній адаптації, науковій, освітній, оздоровчій та виробничій діяльності;
• реалізовує положення Національної програми правової освіти та Концепції гуманітарного й соціального розвитку;
• формує на базі сил та засобів УСП мобілізаційний резерв для сил цивільної оборони Міністерства оборони України;
• розробляє та реалізовує програми правового та соціального захисту населення, надає членам УСП та громадянам практичну, організаційну, методичну, довідково-аналітичну та іншу допомогу;
• здійснює у межах встановлених чинним законодавством демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами України;
• в межах чинного законодавства запобігає та протидіє терористичним і екстремістським проявам в Україні;
• здійснює збір, систематизацію та аналітичну обробку, архівацію інформації про виникнення надзвичайних ситуацій;
• здійснює громадський нагляд та контроль за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів із питань цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям,здійснює заходи щодо профілактики травматизму невиробничого характеру, готовності органів управління та сил реагування до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайної ситуації, техногенної небезпеки на потенційно небезпечних обє`ктах, а також здійснює громадський пожежний нагляд;
• координує діяльність власних аварійно-рятувальних формувань, сприяє службам цивільного захисту, підрозділам державної пожежної охорони;

• здійснює громадський пожежний нагляд та пожежну охорону населених пунктів і об`єктів, сприяє здійсненню органами виконавчої влади заходів, пов`язаних з удосконаленням системи пожежної безпеки, а також діяльності підрозділів відомчої та місцевої пожежної охорони;
• сприяє організації та проведенню авіаційних пошуково-рятувальних робіт з використанням наявних сил та засобів УСП;
• надає допомогу підрозділам пошуково-рятувальних сил та аварійно-рятувальним службам центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організації усіх форм власності під час пошуку та рятування людей на водних об`єктах, а також ліквідації забруднення на таких об`єктах і проведення аварійно-рятувальних робіт, заходів із ліквідації виливу нафтопродуктів, шкідливих для навколишнього пр��родного середовища, хімічних та радіоактивних речовин;
• здійснює аналіз причин виникнення надзвичайних ситуацій;
• вживає заходи щодо запровадження на території України новітніх стандартів надання першої допомоги, способів проведення пошуково-рятувальних та аварійно-рятувальних робіт;
• приймає участь у наданні невідкладної допомоги громадянам, населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;
• приймає участь у роботі системи прийому сигналів про надзвичайні ситуації та оповіщення, шляхом організації цілодобових інформаційно-диспетчерських служб;
• здійснює у межах чинного законодавства заходи щодо захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, що пов`язані з техногенними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності, приймає участь у проведенні заходів з мінімізації та ліквідації наслідків таких ситуацій під час проведення антитерористичних операцій, а також проведення просвітницьких та практично-навчальних заходів з метою підготовки населення до дій під час учинення терористичного акту;
• сприяє державній системі гідрометеорологічних спостережень та гідрометеорологічного забезпечення;
• приймає участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для служб цивільного захисту, її органів управління та сил, а також підготовці населення до дій у надзвичайній ситуаціях;
• проводить навчальні та тренувальні заходи для членів організації (у тому числі за кордоном);
• створює літопис історії і праці, мужності та самовідданості працівників рятувальних, контрольних служб, що беруть чи брали участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, сприяє інформуванню населення про надзвичайні ситуації, їх наслідки та способи попередження;
• сприяє підвищенню ефективності громадського впливу на державну стратегію попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;
Для здійснення цілей і завдань, визначених Статутом, УСП в установленому порядку:
• має право отримувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань, здійснювати запити для отримання необхідної інформації.
• виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права, в тому числі права власності на рухоме і нерухоме майно, земельні ділянки, інтелектуальну власність, тощо;
• взаємодіє та співпрацює з державними установами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, недержавними органами та установами, громадськими організаціями, засобами масової інформації;
• вносить пропозиції до органів державної влади й управління з питань діяльності УСП;
• у випадках, передбачених законодавством, бере участь у розробці проектів регуляторних актів;
• відстежує результатність регуляторних актів;
• створює засоби масової інформації, підприємства, установи, організації необхідні для виконання статутних цілей УСП;
• співпрацює з Радою національної безпеки і оборони України (далі - РНБО), зокрема, у встановленому законодавством порядку приймає участь у роботі створених при даній державній установі відповідних структур (в т.ч. громадських, дорадчих, консультативних );
• підтримує прямі міжнародні контакти і звязки, укладає угоди, приймає участь у здійсненні заходів, що не суперечать чинному законодавству України;
• організовує та бере участь в проведенні наукових досліджень, конференцій, семінарів, змагань, зборів, та інших заходів з питань діяльності УСП, що не суперечать чинному законодавству України та які відповідають статутним завданням. Видає методичні, довідкові, інформаційні та інші друковані матеріали;
• допомагає у створенні сприятливих умов для членів УСП у вирішенні їх соціально-побутових, медичних, правових, матеріальних та інших питань;
• сприяє та надає всебічну допомогу неурядовим організаціям, головна мета яких – надання допомоги громадянам, що потерпіли внаслідок надзвичайних ситуацій та надання допомоги хворим громадянам;
• приймає участь у проведенні державних та недержавних незалежних експертиз з різних напрямків стосовно випадків надзвичайних ситуацій з залученням незалежних висококваліфікованих фахівців відповідного профілю зі своєї сторони;
• вивчає та сприяє запровадженню досвіду закордонних держав у створенні соціальної, медичної, матеріал��ної реабілітації громадян, що постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій;
• закріплює та розвиває співробітництво із закордонними державними та недержавними організаціями, благодійними фондами, екологічними рухами, тощо;
• представляє й захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та недержавних органах;
• розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі;
• сприяє в розробці, придбанні та впровадженні прогресивних технологій;
• проводить організаційні та практичні заходи по організації та проведенню навчальних зборів, тренувань, семінарів, конференцій, лекцій, комплексних учбових заходів, стажування (у т. ч. за кордоном) працівників - членів УСП;
• створює на території України свої відокремлені підрозділи, які діють від імені УСП на основі своїх положень або статутів;
• приймає участь у формуванні консультативно-дорадчих органів, які створюються при РНБО;
• налагоджує звязки з громадськістю, у тому числі міжнародною, з метою взаємодії, обміну інформацією, досвідом, технологіями тощо, а також підтримки мети діяльності та завдань УСП;
• надає науковий та експертний супровід запроваджуваних програм, шляхом залучення високофахових фахівців та технічних потужностей;
• розробляє та подає рекомендації, щодо вдосконалення міжнародно-правової й національної законодавчої бази з проблем міжнародної та національної безпеки та боротьби з міжнародним тероризмом;
• надає пропозиції до навчальних планів і програм підготовки спеціалістів із поводження з радіоактивними відходами, цивільного захисту та техногенної безпеки, аварійно-рятувальних формувань та служб, підготовки населення до дій у надзвичайній ситуації;
• виконує інші завдання та має інші права в межах чинного законодавства.

Комментарии для организации
    На данный момент на этой странице нет комментариев.
Уважаемый посетитель, комментарий на портале могут оставлять только зарегистрированные пользователи и организации. Если у Вас есть аккаунт, войдите. После входа Вы можете пользоваться всем сервисом на портале.
Сведения о регистрации
Дата регистрации организации
20 Марта 2009
№ документа
777524
Наименование органа, выдавшего свидетельство
Дніпровська районна у місті Києві Державна адміністрація
Населенный пункт, в котором находится регистрирующий орган
м.Київ
Учредители организации
Диба Павло Петрович
Задать вопрос модератору
Здесь можно написать письмо модератору
Ваше имя
Ваш email
Текст